سیاست های کلیدی درباره شرکتصفحه اصلی
Menu

سیاست های کلیدی

شرکتی که معتفد به نگهداری از استانداردهای بوم شناختی در امتداد استانداردهای تجاری است.

"ما میبایست کاری برای جامعه کنیم تا بقبولانیم زمین برای چه کسانی است تا از آن ثروت تولید کنیم." 
- مدیر عامل جناب آقای دکتر Brijmohan Lall Munjal

اهداف شرکت هیرو فقط به تجارت محدود نمیشود معهذا عرصه خدمت به همنوع را از طریق ابتکار و قریحه را نیز در بر میگیرد. همچنین شرکت هیرو از لحاظ اجتماعی خود را مسئول بر اقدام قانونی و احترام برای محیط زیست خویش می داند.

شرکت هیرو به طور قابل ملاحظه ای خود را نه تنها وقف برنامه های خدمت به محیط زیست کرده بلکه به طور زیادی تعادل بین نگرانی های اقتصادی و محیط زیستی و مشکلات جامعه را در مواجه با تجارت مورد بررسی و مد نظر قرار داده است. ما به این شعار ایمان داریم که تجارت نه تنها باید مصروف نوع بشر شده بلکه میبایست به گروه زیادی از آنها خدمت کند.

سیاست محیطی

شرکت هیرو فعالیت های قابل ملاحظه ای را در زمینه عملکرد محیطی و بر اساسی متداوم و به عنوان عنصری بی واسطه در فلسفه اتحاد و همکاری به نمایش گذاشته است.،

جهت رسیدن به این مهم ما خود را متعهد و موظف به انجام:

 • جمع نمودن مشخصه ها ی محیطی و استفاده از تولیدی پاکیزه در تمامی مراحل تجاری و تمرین و تمرکزی ویژه جهت جایگزینی مواد شیمیایی پر خطر و تقویت تولید زنجیره سبز از اهداف و روش های شرکت هیرو می باشد.
 • ادامه دادن نوآوری های تولید جهت ارتقاء سازش پذیری با محیط زیست.
 • موافقت و اجرای تمامی قوانین کاربردی محیطی و همچنین کنترل تادیه های محیطی از طریق اصول مدیریت جلوگیری از پرتو افکنی مضر .
 • رسمی نمودن منابع و حفظ منابع طبیعی در زمینه نفت , آب ,انرژی الکتریسیته , رنگرزی و مواد شیمیایی.
 • تسهیل و بالا بردن آگاهی های زیست محیطی کارمندان , خرده فروشان , فروشندگان تا زمان ارتقای نقش شان در تامین مدیریت صوتی محیطی.

سیاست کیفیت

کیفیت برتر در هسته ارزشی و فلسفه شرکت هیرو براستی حرف اول را میزند،

همه مجموعه نهایت سعی خود را در تمامی موارد جهت رسیدن به کیفیت برتر مبذول داشته اند و به طور اخص در محصولات و خدمات برآورده شدن بالاترین اشتیاق و رضایتمندی مشتری مد نظر قرار گرفته است:

 • نوآوری در محصولات , پروسه های مرتبط به آن و خدمات.
 • ادامه به سازی و پیشرفت در مدیریت کیفیت .
 • کار گروهی و مسئولیت پذیری.

سیاست اطمینان سازی و امن نمودن محیط

ما بر این اعتقاد هستیم که ایمن سازی محیط کار منجر به ظاهر شدن بهتر در عرصه تجارت , بهره وری و انگیزه بالای کاری خواهد شد.

ما می بایست فرهنگی امن در سازمانمان ایجاد کنیم:

 • همچنین میبایست در تمامی زمینه ها و فعالیت هایمان امنیت و یکپارچه نمودن امور را مد نظر قرار دهیم.
 • ارتقای امنیت و آگاهی های سلامت در میان کارمندان , فروشندگان و پیمان کاران از موارد دیگر است.
 • تداوم در ارتقای حضوری امن از طریق امنیت و آموزش کارمندان نیز مورد بعدی می باشد.
 • اطمینان بخشی از قبول تمامی قانون های کاربردی و مورد نیاز.
 • قدرت بخشی به کارمندان جهت اطمینان از این موضوع که آنها در حیطه و مقام کاری خود همچنان استوار خواهند ماند.