જાહેર રદિયો

  • કૃપા કરીને ચોક્કસ ઓન-રોડ કિંમત માટે ડીલરનો સંપર્ક કરો
  • સ્થાનિક વેરા, ઓક્ટ્રોય, એન્ટ્રી ટેક્સ લાગુ પડે તે રીતે વધારાના રહેશે.
  • ડિલિવરીના સમયે જે પ્રાઈસ હશે તે લાગુ પડશે.
  • આગોતરી જાણ કર્યા વિના પ્રાઈસ બદલાઈ શકે છે.
  • એચએમસીએલ કોઈ પણ સમયે તેની મુનસફી પ્રમાણે પ્રાઈસમાં સુધારો કરવાનો અબાધિત અધિકાર ધરાવે છે.